Τριτη 28 Ιουνιου, 2022

RSS

Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:  ΒΟΗΘΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Γεμέλειος Δ.Ι.Ε.Κ. του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Το Δημόσιο ΙΕΚ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ), Ειδικότητας: Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές (Ψυχικές) Παθήσεις, του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, αποτελεί παράρτημα του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», στο οποίο λειτουργεί και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του  Υπουργείου Υγείας. Η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου του, ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Άρθρο 1, παραγρ.1, ΚΥΑ με αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15, ΦΕΚ2049/Β/6-7-2016). Σύμφωνα με το νέο νόμο 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α’/21-12-2020) η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σκοπός των  ΙΕΚ είναι να παρέχουν Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, με στόχο οι καταρτιζόμενοι  να  αποκτήσουν  επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, διαμορφώνοντας  ένα σαφές επαγγελματικό προφίλ, ικανό  να τους δώσει τη δυνατότητα για επαγγελματική αποκατάσταση.

Ειδικότερα σκοπός του Δημόσιου ΙΕΚ, του ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ειδικότητας: Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές (Ψυχικές) Παθήσεις, είναι να προετοιμάζει στα πλαίσια Θεωρητικής, Εργαστηριακής και Πρακτικής Άσκησης, Νοσηλευτικό Προσωπικό Δ.Ε. κατηγορίας,  Ειδικότητας: ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, ικανού να παρέχει Νοσηλευτική Φροντίδα σε όλους τους χώρους άσκησης του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος.

Ανακοινώσεις Δ.Ι.Ε.Κ

Βασικές Πληροφορίες

Ιστορία του ΔΙΕΚ

Κτιριακή Υποδομή – Φωτογραφίες

Μαθήματα Ειδικότητας

Κανονισμός Λειτουργίας

Πρακτική Άσκηση

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Πρόσβαση

Επικοινωνία