Τεταρτη 19 Ιανουαριου, 2022

RSS

Πρακτική Άσκηση

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του Δ’ εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός 24 μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (ν.4763/2020 αρ. 27 παρ. 1).

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει 120 τουλάχιστον ημερομίσθια ή 120 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται και φοιτούν, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης και σχετικής απόφασης έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ., οπότε τους απονέμεται η βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (ν.4763/2020 αρ. 27 παρ. 2).

Η Πρακτική Άσκηση των καταρτιζομένων των Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, όπου φοιτούν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (αποδεδειγμένοι λόγοι οικονομικοί, υγείας ή μετεγκατάστασης), που εξετάζονται από τον Δ/ντή του Δ.Ι.Ε.Κ φοίτησης, οι καταρτιζόμενοι δύνανται κατόπιν αιτήσεώς τους να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση σε άλλο Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. όπου λειτουργεί Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

Διαβάστε τις εγκυκλίους πατώντας παρακάτω αντίστοιχα:

«Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»

«Πρακτική Άσκηση των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. Δ.Β.Μ.)»