Παρασκευη 9 Δεκεμβριου, 2022

RSS

Αιτήσεις

Βεβαίωση Πιστοποιητικού Νοσηλείας

  Προσωπικά Στοιχεία Νοσηλευθέντα Ασθενή
  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΚΕΠΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
  2. Συναινώ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου σύμφωνα με το Νόμο και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  * Απαραίτητο


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται ΜΟΝΟΝ:

  • Από τον ίδιο τον νοσηλευθέντα ή εξετασθέντα με την επίδειξη αποδεικτικού ταυτότητας και τρίτους με εξουσιοδότηση του θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.
  • Από τρίτους εφ’ όσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικνύουν αυτό.
  • Σε περίπτωση θανάτου του νοσηλευθέντα από τους κληρονόμους του.