Τριτη 22 Ιουνιου, 2021

RSS

Βασικές Πληροφορίες

 

Λειτουργία

 • Λειτουργεί πρωινές ώρες και η φοίτηση των καταρτιζομένων είναι ΔΩΡΕΑΝ.
 • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση στα ΙΕΚ.
 • Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα ΙΕΚ, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης έως το 24ο έτος της ηλικίας τους.
 • Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
 • Η υποβολή αιτήσεων, για εγγραφή στο ΔΙΕΚ, πραγματοποιείται συνήθως για το χειμερινό εξάμηνο, από 1η έως 15η Σεπτεμβρίου και για το εαρινό εξάμηνο, από 1η έως 15η Φεβρουαρίου, σύμφωνα πάντα με τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας.

Δικαίωμα Εγγραφής στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

 • Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απολυτήριο ΓΕΛ / 6ΤΑΞΙΟΥ Γυμνάσιου / ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ / Πτυχίο ΤΕΛ / ΕΠΛ / ΤΕΕ Β΄Κύκλου)
 • Απόφοιτοι ΙΕΚ (για την απόκτηση άλλης ειδικότητας)
 • Απόφοιτοι τμήματος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Σχετική Αίτηση (χορηγείται από το ΔΙΕΚ).
 2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών,(απολυτήριο ΕΠΑΛ / ΕΠΑ.Σ/ ΓΕΛ / 6ΤΑΞΙΟΥ Γυμνάσιου / Πτυχίο ΤΕΛ / ΤΕΕ-Β΄Κύκλου) πρωτότυπος και φωτοτυπία. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική υπηρεσία.
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης α) προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ, β) τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου, γ) τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ
 6. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη ) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
 7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.(για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε, εντός Ε.Ε και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε).

    Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι 5 (πέντε)  συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε 4 (τέσσερα) εξάμηνα Θεωρητικής και Εργαστηριακής  Κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 1200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. , και σε 1 (ένα) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

   Το 5ο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας μπορεί να ξεκινήσει παράλληλα κατά τη διάρκεια του 3ου ή 4ου  εξαμήνου φοίτησης.

    Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα  (θεωρητικά-εργαστηριακά-μικτά ). Η αξιολόγηση των καταρτιζομένων επιτυγχάνεται:1) με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια των εξαμήνων και 2) με τη διεξαγωγή τελικών εξετάσεων, στο τέλος κάθε εξαμήνου.

  Στους αποφοίτους των  ΙΕΚ, χορηγείται  Βεβαίωση  Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).  Η βεβαίωση αυτή τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, για την απόκτηση  Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5( άρθρο 12,παραγρ.1,εδάφιο στ, Νόμος 4283/ 10-09-2014/ ΦΕΚ189).

    Οι απόφοιτοι του Δημόσιου ΙΕΚ, του ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ειδικότητας: Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές (Ψυχικές) Παθήσεις, μπορούν να εργασθούν ως  ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, σε όλους τους τομείς του ΔΗΜΟΣΙΟΥ και  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: Δημόσια και Ιδιωτικά  Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας,  Ιδιωτικές Κλινικές, Ιατρεία Ασφαλιστικών Οργανισμών, Γηροκομεία, Ψυχιατρικές Δομές, Κέντρα  Ψυχικής Υγείας, ως Αποκλειστικοί ,κλπ.

 • Η ειδικότητα του Βοηθού Νοσηλευτή είναι επαγγελματικά θεσμοθετημένη ειδικότητα.
 • Έχει άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας με διαρκή απορρόφηση σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στον τομέα της φροντίδας και της περίθαλψης ασθενών.
 • Σε όλα τα ιδρύματα της χώρας, οι Βοηθοί Νοσηλευτές αποτελούν βασικό μοχλό της λειτουργίας τους.