Τριτη 23 Ιουλιου, 2024

RSS

Πρακτική Άσκηση

Η φοίτηση στα Δ.Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνει περίοδο Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 960 ωρών ( Ε΄ Εξάμηνο) ή εφαρμόζεται Πρόγραμμα Μαθητείας που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η πρακτική άσκηση ή μαθητεία πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπονται.

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του Δ’ εξαμήνου, και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός 24 μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (ν.4763/2020 αρ. 27 παρ. 1).

Η Πρακτική  Άσκηση των καταρτιζομένων των Δ.ΙΕΚ αρμοδιότητας  Υπουργείου Υγείας, πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., όπου λειτουργεί  το Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας  Υπουργείου Υγείας, όπου φοιτούν. Καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει το τελευταίο εξάμηνο θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε περιοχή εκτός της έδρας του Δ.Ι.Ε.Κ. δύνανται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις (αποδεδειγμένοι λόγοι οικονομικοί, υγείας ή μετεγκατάστασης) που εξετάζονται από  τον Δ/ντή του Δ.Ι.Ε.Κ φοίτησης, να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής στο πλησιέστερο Δ.Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, που επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους, οποιαδήποτε χρονική περίοδο μέσα στο εκπαιδευτικό έτος.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Δ.Ι.Ε.Κ. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

Οι καταρτιζόμενοι των Δ.Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 – Α’ 75) στο Δ.Ι.Ε.Κ. φοίτησης και σχετικής απόφασης – έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Δ.Ι.Ε.Κ., οπότε τους απονέμεται η Β.Ε.Κ. με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσης φοίτησης της πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία για άλλη ειδικότητα Δ.Ι.Ε.Κ. ή πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) ή πρακτική άσκηση για άλλη δομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Οι καταρτιζόμενοι που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία οφείλουν να τηρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις κατά του COVID – 19 που προβλέπονται για την πρακτική άσκηση ή μαθητεία στα νοσοκομεία.

Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των Δ.Ι.Ε.Κ. γίνεται με ευθύνη του Δ.Ι.Ε.Κ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο