Τριτη 28 Ιουνιου, 2022

RSS

Πρακτική Άσκηση

Η περίοδος της Πρακτικής Άσκησης  σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση  Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 13, της υπ΄ αριθμ. 160259/K5/15-12-2021 απόφασης του Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν).

«Ταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή  πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπονται» (άρθρο 1, παρ. 7 της υπ΄ αριθμ. 160259/K5/15-12-2021 απόφασης του Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν – ΦΕΚ 5837/Β΄).

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του Δ’ εξαμήνου, και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός 24 μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (ν.4763/2020 αρ. 27 παρ. 1).

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει 120 τουλάχιστον ημερομίσθια ή 120 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται και φοιτούν, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης και σχετικής απόφασης έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ., οπότε τους απονέμεται η βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (ν.4763/2020 αρ. 27 παρ. 2).

Η Πρακτική Άσκηση των καταρτιζομένων των Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, όπου φοιτούν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (αποδεδειγμένοι λόγοι οικονομικοί, υγείας ή μετεγκατάστασης), που εξετάζονται από τον Δ/ντή του Δ.Ι.Ε.Κ φοίτησης, οι καταρτιζόμενοι δύνανται κατόπιν αιτήσεώς τους να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση σε άλλο Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. όπου λειτουργεί Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

Δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσης φοίτησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία για άλλη ειδικότητα Ι.Ε.Κ. ή πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage) ή πρακτική άσκηση για άλλη δομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Διαβάστε την εγκύκλιο πατώντας παρακάτω αντίστοιχα:

«Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»