Παρασκευη 21 Ιουνιου, 2024

RSS

Σ.Α.Ε.Κ. – Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (πρώην Δ.Ι.Ε.Κ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:  ΒΟΗΘΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

“ΓΕΜΕΛΕΙΟΣ” του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Με το νόμο 5082/2024 (ΦΕΚ 9/Α/19-01-2024),«Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις»,   όλα τα Ι.Ε.Κ. μετονομάζονται σε Σ.Α.Ε.Κ. (Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Η Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. «ΓΕΜΕΛΕΙΟΣ» (πρώην Δ.Ι.Ε.Κ.)Ειδικότητας: Βοηθός Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, του Ν. 4763/2020 (Α΄254),αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, αποτελεί παράρτημα του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», στο οποίο λειτουργεί και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του  Υπουργείου Υγείας. Η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου του, ανήκει στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κ.Υ.Α. Γ6α/Γ.Π. 7037, άρθρο1, παρ.2 / ΦΕΚ4445 /Β΄/22-08-2022).

1. Σκοπός των Σ.Α.Ε.Κ. είναι:

α) Η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων,

β) η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, και

 γ) η ενεργή και αποτελεσματική διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων των Σ.Α.Ε.Κ. με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.

Ειδικότερα στόχος της  Δημόσιας  Σ.Α.Ε.Κ. « ΓΕΜΕΛΕΙΟΣ» του ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ειδικότητας: Βοηθός Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, είναι να προετοιμάζει στα πλαίσια Θεωρητικής, Εργαστηριακής και Πρακτικής Άσκησης, Νοσηλευτικό Προσωπικό Δ.Ε. κατηγορίας,  Ειδικότητας: ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, ικανού να παρέχει Νοσηλευτική Φροντίδα σε όλους τους χώρους άσκησης του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος.

Όραμα και Αποστολή της Σχολής μας είναι η παροχή σπουδών υψηλού επιπέδου μέσα από μια εκπαιδευτική διαδικασία η οποία επικεντρώνεται στην επαγγελματική κατάρτιση και καταξίωση των σπουδαστών μας. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η προετοιμασία επαγγελματιών ψυχικής υγείας μέσα από την εμβάθυνση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον στον τομέα  της Νοσηλευτικής. 

Ανακοινώσεις Δ.Ι.Ε.Κ

Βασικές Πληροφορίες

Ιστορία της Σ.Α.Ε.Κ

Κτιριακή Υποδομή – Φωτογραφίες

Μαθήματα Ειδικότητας

Κανονισμός Λειτουργίας

Οδηγός Σπουδών

Πιστοποίηση Αποφοίτων Σ.Α.Ε.Κ

Πρόσβαση Αποφοίτων Σ.Α.Ε.Κ σε ΑΕΙ-Κατατακτήριες Εξετάσεις

Χρήσιμα Έντυπα-Αιτήσεις

Πρακτική Άσκηση

Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριων

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις καταρτιζόμενων Σ.Α.Ε.Κ

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Δράσεις Σ.Α.Ε.Κ

Πρόσβαση

e-class

ΕΟΠΠΕΠ

Επικοινωνία

Μετάβαση στο περιεχόμενο