Παρασκευη 21 Ιουνιου, 2024

RSS

Βασικές Πληροφορίες

 

Λειτουργία

 • Λειτουργεί πρωινές ώρες και η φοίτηση των καταρτιζομένων είναι ΔΩΡΕΑΝ.
 • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση στα ΙΕΚ.
 • Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα ΙΕΚ, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης έως το 24ο έτος της ηλικίας τους.
 • Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
 • Η υποβολή αιτήσεων, για εγγραφή στο ΔΙΕΚ, πραγματοποιείται συνήθως για το χειμερινό εξάμηνο, από 1η έως 15η Σεπτεμβρίου και για το εαρινό εξάμηνο, από 1η έως 15η Φεβρουαρίου, σύμφωνα πάντα με τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας.

Δικαίωμα Εγγραφής στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

 • Απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απολυτήριο ΓΕΛ / ΕΠΑΛ), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων π.χ. Πτυχίο ΤΕΛ / ΕΠΛ / ΤΕΕ Β΄ Κύκλου)
 • Απόφοιτοι ΙΕΚ (για την απόκτηση άλλης ειδικότητας)

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Σχετική Αίτηση (χορηγείται από το ΔΙΕΚ).
 2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών,(απολυτήριο ΕΠΑΛ / ΓΕΛ / Πτυχίο ΤΕΛ / ΤΕΕ- Β΄ Κύκλου) πρωτότυπος και φωτοτυπία. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική υπηρεσία.
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης α) προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ, β) τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου, γ) τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ
 6. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας, βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
 7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.(για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε, εντός Ε.Ε και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε).
 8. Για υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1 (ν.4763/2020 αρ. 25 παρ. 3)

    Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι 5 (πέντε)  συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε 4 (τέσσερα) εξάμηνα Θεωρητικής και Εργαστηριακής  Κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 1200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. , και σε 1 (ένα) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

   Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του Δ’ εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός 24 μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (ν.4763/2020 αρ. 27 παρ. 1).

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα  (θεωρητικά-εργαστηριακά-μικτά ). Η αξιολόγηση των καταρτιζόμενων επιτυγχάνεται:1) με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου,2)με την εκπόνηση εργασιών ατομική\ομαδική, ανά μάθημα, κατά τη διάρκεια των εξαμήνων και 3) με τη διεξαγωγή τελικών εξετάσεων, στο τέλος κάθε εξαμήνου. 

Σε περίπτωση αναστολής κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας του Δ.Ι.Ε.Κ. με φυσική παρουσία, η κατάρτιση (θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα) διενεργείται με τηλε-εκπαίδευση (χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα μόνο Ι.Ε.Κ. μία μόνο ειδικότητα καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύναται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης (ν.4763/2020 αρ. 26 παρ. 3).

Οι απόφοιτοι των δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α’ εξαμήνου και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

   Στους αποφοίτους των  ΙΕΚ, χορηγείται  Βεβαίωση  Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).  Η βεβαίωση αυτή τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, για την απόκτηση  Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5 (άρθρο 12,παραγρ.1,εδάφιο στ, Νόμος 4283/ 10-09-2014/ ΦΕΚ189).

Πρόσβαση σε τμήματα Α.Ε.Ι. 

Απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρω διπλώματος. Οι ως άνω κάτοχοι διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, προ της εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ. πρέπει απαραιτήτως να είναι και κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. (ν.4763/2020 αρ. 43 παρ. 1-3).

Επαγγελματική Αποκατάσταση 

    Οι απόφοιτοι του Δημόσιου ΙΕΚ, του ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ειδικότητας: Βοηθός Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, μπορούν να εργασθούν ως  ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, σε όλους τους τομείς του ΔΗΜΟΣΙΟΥ και  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: Δημόσια και Ιδιωτικά  Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας,  Ιδιωτικές Κλινικές, Ιατρεία Ασφαλιστικών Οργανισμών, Γηροκομεία, Ψυχιατρικές Δομές, Κέντρα  Ψυχικής Υγείας, ως Αποκλειστικοί ,κλπ.

 • Η ειδικότητα του Βοηθού Νοσηλευτή είναι επαγγελματικά θεσμοθετημένη ειδικότητα.
 • Έχει άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας με διαρκή απορρόφηση σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στον τομέα της φροντίδας και της περίθαλψης ασθενών.
 • Σε όλα τα ιδρύματα της χώρας, οι Βοηθοί Νοσηλευτές αποτελούν βασικό μοχλό της λειτουργίας τους.
Μετάβαση στο περιεχόμενο