Σαββατο 13 Ιουλιου, 2024

RSS

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Την Ανάθεση Υπηρεσιών Λογιστή Για Τη Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2020-2021-2022 Και Την Υποστήριξη Εφαρμογής Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος Καθ’ολη Τη Διάρκεια Της Σύμβασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο