Τεταρτη 17 Απριλιου, 2024

RSS

Αιτήσεις


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται ΜΟΝΟΝ:

  • Από τον ίδιο τον νοσηλευθέντα ή εξετασθέντα με την επίδειξη αποδεικτικού ταυτότητας και τρίτους με εξουσιοδότηση του θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.
  • Από τρίτους εφ’ όσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικνύουν αυτό.
  • Σε περίπτωση θανάτου του νοσηλευθέντα από τους κληρονόμους του.
Μετάβαση στο περιεχόμενο