Τεταρτη 8 Φεβρουαριου, 2023

RSS

Αιτήσεις

Βεβαίωση Πιστοποιητικού Νοσηλείας

  Προσωπικά Στοιχεία Νοσηλευθέντα Ασθενή
  1. Επώνυμο

  2. Όνομα

  3. Πατρώνυμο

  4. Μητρώνυμο

  5. Τηλέφωνο

  6. Ημερομηνία Γέννησης

  7. Email

  8. Πόλη

  9. Οδός - Αριθμός

  10. Χρήση Εγγράφου ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΚΕΠΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

  11. Παρατηρήσεις

  12. Συναινώ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου σύμφωνα με το Νόμο και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  * Απαραίτητο


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται ΜΟΝΟΝ:

  • Από τον ίδιο τον νοσηλευθέντα ή εξετασθέντα με την επίδειξη αποδεικτικού ταυτότητας και τρίτους με εξουσιοδότηση του θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.
  • Από τρίτους εφ’ όσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικνύουν αυτό.
  • Σε περίπτωση θανάτου του νοσηλευθέντα από τους κληρονόμους του.