19 Μαϊου, 2024

RSS

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ :ΣΑΙΤΗ ΑΝΝΑ
ΤΗΛ : 213 2046171 – 170
FAX:213 2046400 ΧΑΪ∆ΑΡΙ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 8589/713255

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8238/712904)

Σας ενηµερώνουµε ότι κατά τη διάρκεια προετοιµασίας της υπ’ αριθ.
8238/712904 διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια
υγειονοµικού υλικού εκ παραδροµής αναφέρθηκε ως ηµεροµηνία διεξαγωγής
του συγκεκριµένου διαγωνισµού η 8η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013.
Ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του παραπάνω διαγωνισµού ορίζεται η 24η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 & ώρα 09:00π.µ. Ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ώρα 13:00µ.µ.

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ∆ΟΥΒΙΚΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο