Τριτη 16 Απριλιου, 2024

RSS

Φαρμακείο

Το φαρμακείο στεγάζεται σε ένα από τα παλιά κτίρια του νοσοκομείου το οποίο κτίστηκε το 1893, αλλά κατά περιόδους έχει ανακαινιστεί. Η κύρια δραστηριότητα του τμήματος αφορά στην: α) παροχή φαρμάκων στους εσωτερικούς ασθενείς των τμημάτων, τους εξωτερικούς ασθενείς των Δομών αλλά και άλλων νοσοκομείων, β) καταγραφή και παραγγελία φαρμάκων.

Επιπλέον, εκτός από τη χορήγηση εξατομικευμένης ημερήσιας δόσης φαρμάκων στους νοσηλευόμενους ασθενείς, το Φαρμακείο χορηγεί δωρεάν φάρμακα στους εξωτερικούς ασθενείς κατόχους του βιβλιαρίου απορίας και στους δικαιούμενους δωρεάν περίθαλψης. Η δαπάνη αυτή για φάρμακα απόρων ανέρχεται στο ύψος του 40% περίπου της συνολικής δαπάνης φαρμάκων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το έτος 2010 η συνολική δαπάνη για φάρμακα ανήλθε στο 1.830.700 € εκ των οποίων η δαπάνη για φάρμακα εξωτερικών απόρων ασθενών ήταν 757.000 €, δηλαδή ποσοστό 41,58% επί του συνολικού ποσού.

Ιδιαίτερη αναφοράς χρήζει επίσης το γεγονός ότι, ενώ κατά τη δεκαετία 1999-2009, η δαπάνη φαρμάκων παρουσιάζει συνεχή αύξηση σε ετήσια βάση (κατά μέσο όρο 14,30%), το 2010 μετά από ενέργειες της Διοίκησης για τον εξορθολογισμό των δαπανών επετεύχθη μείωση κατά 17,59%. Η εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

Εξέλιξη Δαπάνης Φαρμάκων & Υγειονομικού Υλικού (1998-2010)

Μετάβαση στο περιεχόμενο