Τριτη 21 Μαϊου, 2024

RSS

Όραμα

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, αποβλέποντας στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, τη διαρκή ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εφαρμογή ορθολογικής και αποτελεσματικής διαχείρισης, εκπόνησε Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περίοδο 2004-2008, το οποίο και επικαιροποίησε μετά τη λήξη του για την περίοδο 2009-2013.

Στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ο οποίος επετεύχθη σε συνεργασία και με τη συνδρομή όλου του προσωπικού, αποτυπώνεται συνολικά η λειτουργία του Νοσοκομείου, καθορίζεται το όραμα, η στρατηγική και οι στόχοι του και καταρτίζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων, που αφορούν τη βελτίωση και ανάπτυξη όλων των τομέων λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Το όραμα του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο»

Σύγχρονη Ψυχιατρική Μονάδα που θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχικών ασθενειών για τη ψυχοκοινωνική και εργασιακή επανένταξη των ασθενών

Στρατηγική και Στόχοι του Νοσοκομείου

Το Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο» δραστηριοποιείται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον το οποίο επηρεάζεται από τις διαρκείς εξελίξεις στο χώρο της ψυχικής υγείας (στροφή από την απλή φροντίδα του ασθενούς στο χώρο του νοσοκομείου, στη μεταφορά του σε εξωνοσκομειακές δομές και ανάπτυξη της εργασιακής και κοινωνική επανένταξης του), καθώς και τις αλλαγές στο χώρο της υγείας και νοσοκομειακής περίθαλψης στην Ελλάδα γενικότερα.

Για το σκοπό αυτό, η επιλογή των στρατηγικών στόχων του Νοσοκομείου, καθώς και των αξόνων δράσης αφορά στην εφαρμογή συγκεκριμένης πολιτικής σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης του προσωπικού του Νοσοκομείου, η οποία εστιάζει στα ακόλουθα:

  • Αναδιάρθρωση της λειτουργίας του Νοσοκομείου
  • Μείωση του Χρόνου Νοσηλείας των Ασθενών
  • Αύξηση της παραγωγικότητας (ποιοτική και ποσοτική)
  • Κοινωνική και Εργασιακή Επανένταξη των Ασθενών
  • Ανάπτυξη του Προσωπικού
  • Βελτίωση της Οικονομικής Λειτουργίας του Νοσοκομείου

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν τους βασικούς στρατηγικούς στόχους, τους οποίους έχει θέσει η διοίκηση του Νοσοκομείου και αποτελούν την αφετηρία σχεδιασμού του προγράμματος δράσης της επόμενης πενταετίας.

Σχεδιασμός και Πρόγραμμα Δράσης

Το Νοσοκομείο έχει ως βασική επιδίωξη τη συνέχιση της εφαρμογής της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, την καθιέρωσή στο κοινωνικό περιβάλλον ως αξιόπιστη Νοσοκομειακή μονάδα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τη σταδιακή εξέλιξή του σε Πρότυπο Κέντρο Αναφοράς με ανάπτυξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του δραστηριότητας.

Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός του Νοσοκομείου βασίζεται στη συνεχή αναβάθμιση και ενίσχυση των Υποδομών, των Λειτουργιών και των Ανθρωπίνων Πόρων του Νοσοκομείου, με σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή συνεχώς ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την κοινωνία.

Σχέδια Δράσης

ΑΞΟΝΕΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Υποδομές Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Υφιστάμενων  Εγκαταστάσεων
Δημιουργία Δομών Αποασυλοποίησης Ασθενών
Αναβάθμιση Εξοπλισμού
Εισαγωγή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Λειτουργίες Οργάνωση και Προτυποποίηση Φροντίδας Ασθενών
Δράσεις Εργασιακής Επανένταξης Ασθενών
Λειτουργική Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών και Υποδομών
Βελτίωση Οικονομικής Λειτουργίας
Ανθρώπινοι Πόροι Στελέχωση Νοσοκομείου με Εξειδικευμένο Προσωπικό
Νέος Οργανισμός
Υποστηρικτικές Λειτουργίες Προώθηση Εικόνας Νοσοκομείο
Αυτοματοποίηση – Τυποποίηση
Υποστήριξη λειτουργικών διαδικασιώ
Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών εργαλείων
Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Δράσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο